خط ویژه: 88507816 (21)98+

روزهای کاری از ساعت 9 الی 16

 

 

سه شنبه - ۱۲ مرداد - ۱۴۰۰
ساعت :

Super User

Super User

سه شنبه, 19 تیر 777 12:54

دعاوی حقوقی

 

 


تعریف دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

- دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .
- پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
- مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
- پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.
- چنانچه حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخواست واخواهی نماید.

چند نکته:

۱. مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
۲. بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
۳. چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.
۴. بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.


به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

۱. تقدیم دادخواست به دادگاه
۲. باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
۳. ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
۴. ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
۵. جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
۶. انشاء رای (حکم – قرار )
۷. واخواهی
۸. تجدیدنظر خواهی
۹. فرجام خواهی
۱۰. اجرای حکم

 


دانستنی های دعاوی حقوقی

ورود به اماکن و تفتیش آنها
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود“با اجازه موردی” مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد؟

قبل از طرح دعوا در دادگستری
شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

آیا پدر می تواند به دختر خود ارث ندهد یا نمی تواند؟

پدر نمی تواند فرزند خود را از ارث محروم کند اما می تواند زمانی که در قید حیات است اموال خود را به هر کسی که مایل باشد منتقل کند.

اگر پدر در زمان حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده است و سپس فوت نماید این سخن ارزش قانونی ندارد.

پدر در مورد وصیت بر اموال هم نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم منوط به اجازه وراث است.


همه چیز در مورد تقسیم ارث در قانون مدنی

ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (درگذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی‌های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد.


درک بیشتر مفهوم ارث، نیازمند تعریف مفاهیمی است که در ذیل می‌آید:

متوفی: کسی که فوت کرده است.
ترکه: مالی است که از متوفی باقی مانده است.
وارث: شخصی است که از متوفی ارث می‌برد.
نسب: ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.
خویشان نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگراز طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
خویشان سببی: خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می‌آید، خویشاوندی سببی نامیده می‌شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر.


اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، شامل سه طبقه‌ هستند:

طبقه اول:  پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم:  اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
طبقه سوم:  عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی‌برد.


ارث زن

زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش، از او یک هشتم ارث می‌برد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می‌شود. اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود. زنی که در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقت) علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد.


ارث مرد

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.


ارث جنین

در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود. طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، «هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.»


ارث‌بری دو شخص دارای توارث

همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند، مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، «اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.» به عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشود؛ در این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری ارث می‌برد.


فرزندخواندگی

درباره ارث فرزندخوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند، ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیستند.

 

دعاوی حقوقی 

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .
پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر، دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
-مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.
چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

چند نکته :

۱ – مهلت واخواهی برای ایرانیان مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ است .
۲ – بعد از اتمام مهلت واخواهی مهلت تجدیدنظر شروع خواهد شد.
۳ – چنان چه حکم قطعی گردیده باشد و حکم صادره ظرف قانون و شرع مقدس باشد می توان تقاضای فرجام خواهی نماید.
۴- بعد از قطعی شدن حکم دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام حقوقی ارسال می گردد.

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است :

۱ – تقدیم دادخواست به دادگاه
۲ – باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
۳ – ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
۴ – ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
۵ – جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
۶ – انشاء رای (حکم – قرار )
۷ – واخواهی
۸ – تجدیدنظر خواهی
۹ – فرجام خواهی
۱۰ – اجرای حکم

 

 

 

 

ضرورت نیاز به یک وکیل حقوقی

دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی، نکات تخصصی ویژه ای دارند. یکی از این نکات، تمیز دادن موضوعیت پرونده ها در ابتدای بررسی از یکدیگر است که بسیار در پیشبرد سریع پرونده و موفقیت پرونده تأثیر دارد. موارد بسیاری وجود داشته است که یک پرونده پس از چند سال به دلیل اشکال در موضوع دعوی، به نتیجه نرسیده است. وکیل حقوقی ، به واسطه علمی که بر مسائل حقوقی و قوانین دارد، و تجربه ای که پس از قبول تعداد زیادی پرونده های مختلف به دست آورده است، توانایی قبول وکالت دعاوی مردم در دادگاه و ارائه مشاوره های لازم به ایشان را دارد.


ویژگی های وکیل حقوقی

به طور معمول تمامی وکلای پایه یک دادگستری، می توانند وکالت خواهان یا خوانده را در پرونده های حقوقی قبول نمایند. تنها افرادی که کارآموز درجه وکالت پایه دو دادگستری هستند، نمی تواند در پرونده های بالای ۵۰ میلیون تومان اقدام به قبول وکالت نمایند. اما بهتر است بنابه نوع پرونده و پیچیدگی آن، اقدام به انتخاب یک وکیل حقوقی خوب با تحصیلات بالاتر و تجربه بیشتر در قبول و گرفتن بیشترین نتیجه مثبت از پرونده های مورد وکالت نمایید.

در صورت مراجعه به یک وکیل حقوقی خبره، وی ضمن آنکه تمامی اسناد و مدارک لازم برای موفقیت پرونده شما را فراهم می نماید، به بهترین نحو به نگارش دادخواست حقوقی شما پرداخته و جای ابهام و ایرادی را در بررسی پرونده باقی نمی گذارد. وکیل متخصص در امور حقوقی در هنگام نگارش پرونده، طرفین دعوی را به درستی معرفی نموده و موضوع دعوی را به صورت دقیق همراه با ارائه مدارک و ادله کافی مطرح می نماید.


تفاوت وکیل حقوقی و وکیل کیفری

تمامی اعمال ما در همه ابعاد، دارای تبعات و وظایف حقوقی برای ما هستند. اما گاه ما مرتکب جرائمی می شویم که به تضییع حقوق و جان و مال و آبروی دیگران ختم می شود. در قانون مدنی به این نوع اعمال، جرائم کیفری می گویند. اما شکایت حقوقی یا دعوی حقوقی در هر سطحی و با هر موضوعی می تواند اتفاق بیفتد. بنابراین وکیل حقوقی در ابتدا باید نوع شکایت را تشخیص دهد و سپس موضوع دعوی را تعیین و اقدام به طرح آن نماید. در غیر اینصورت هزینه و وقت زیادی از موکل به هدر می رود.

مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک، با بهره مندی از ده ها وکیل حقوقی با تجربه در تمامی زمینه های حقوقی، آمادگی قبول پرونده های حقوقی و تضمین موفقیت آن در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه ممکن را دارد.

اگر مطالب بالا در زمینه انتخاب یک وکیل حقوقی خوب به شما کمک کرد و شما نیاز به یک وکیل حقوقی دارید، هم اکنون با مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک تماس بگیرید.

سه شنبه, 01 خرداد 777 08:55

موسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک

 

چرا موسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک؟

با توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی و شغلی، پیچیدگی های این روابط نیز افزایش می یابد. از این رو قانون برای هر شکلی از روابط قوانین خاصی قرار داده است تا در زمان بروز مشکل با مراجعه به قانون بتوانیم بهترین راه حل مورد رضایت طرفین دعوا را پیدا کنیم. از آنجایی که اطلاع از این قوانین کاری سخت و غیر ممکن است، وکیل، به عنوان دانای کل قوانین می تواند به ما کمک کند. طبق اصل ۳۵ قانون اساسی استفاده از وکیل جزو حقوق اولیه شهروندی محسوب می شود. به موجب این قانون حتی در مواردی که هر یک از طرفین دعوی امکان اخذ وکیل نداشته باشند، باید امکانات مراجعه و برخورداری از وکیل توسط دادگاه برای آنها تعیین شود. یک مؤسسه حقوقی خوب، گروهی از وکلای مجرب را برای ارائه خدمات متنوع به مراجعین محترم گرد آورده است.
چگونه یک وکیل خوب باشیم؟

امروزه وکلای زیادی آماده خدمت رسانی به مردم می باشند. اما آنچه آنها را از یکدیگر متمایز می نماید، میزان تجربه وکلا و میزان مراجعین آنهاست. یک وکیل خبره و باتجربه همواره از طریق صحت کار خود بین مردم مطرح می شود و هیچگاه اقدام به ارائه تبلیغات دروغین نمی نماید.


گروه وکلای مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک

تجربه ۷ ساله مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک و برخورداری از افراد زیادی از وکلای پایه یک دادگستری، اعتماد مراجعین محترم را در بدو ورود به این مؤسسه به ارمغان می آورد. انجام بیش از ۲۰ هزار ساعت مشاوره با مراجعین، نشان از دقت و حوصله بالای وکلای باتجربه مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک دارد. به صورتی که وجدان کاری در انجام بی عیب و نقص پروژه تا احراز حقوق موکل، اولین و مهمترین اصل کاری وکلای مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک می باشد. از طرفی گردآوری مجموعه ای  از وکلای جوان با انرژی و دقت فوق العاده در کنار وکلای باتجربه، درصد موفقیت پرونده های ارجاعی به این مؤسسه حقوقی را به طور چشمگیری افزایش داده است.  وجود بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه موفق در مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک، اثباتی بر این ادعاست.


ارائه انواع خدمات حقوقی

گاه پیش می آید که یک فرد با چندین مشکل در هم پیچیده مواجه می شود. طلاق هایی که بحث اموال اشتراکی در آنها مطرح است، امور حقوقی و کیفری مرتبط به یکدیگر و ….، لزوم وجود منبعی آگاه، قابل اعتماد و جامع در زمینه امور حقوقی را مشخص می کند. مؤسسه حقوقی عدالت آیین فرتاک با بهره گیری از وکلای خبره پایه یک دادگستری، امکان ارائه مشاوره های لازم در انواع زمینه های خانواده، ملکی، ثبتی و کیفری را برای مراجعین محترم فراهم نموده و موکلین خود را تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کمترین زمان و با کمترین مشغولیت طرفین دعوی، همراهی می کند.

صفحه4 از4

موسسه عدالت آیین فــرتاک

ما در موسسـه حقوقــی و داوری عدالت آیین فــرتاک برآنیم تا با بهره منــدی از وکیل تخصصـی در هر زمینه، همــوطنان عزیز را در کلیه
امور حقوقــی و قــراردادهای تجاری یاری رسانیــم.

سیاست حریم شخصی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، بین خیابان عربعلی و عشقیار، پلاک 87، واحد 1

تلفن: 88507816 (21)98+

تلفن: 6611227 (772)44+

واتس اپ: 09352525995

اینستاگرام: Simorghparvas

ایمیل: info [at] fartaklaw [dot] com